torstai 1. joulukuuta 2016

Väitöstutkimus alkaa

Ensi vuoden alusta aloitan tosissani väitöstutkimukseni tekemisen. Maj ja Tor Nesslingin säätiö myönsi minulle apurahan tutkimukseeni Intentionaaliset mielet – Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvosta

Tutkimuksen aiheena on selventää sitä, miten luonnon erilaiset koosteet, kuten ekosysteemit tai bioottiset yhteisöt saavat arvonsa. Niitä pidetään arvokkaina, mutta syy sille on epäselvä, tai olemassa olevat selitykset ovat epätyydyttäviä.
Objektiivisen arvon teoriat eivät pysty tyydyttävästi käsittelemään luonnossa esiintyvien koosteiden arvoa, koska sanotut koosteet ovat luonteeltaan epämääräisiä. Tutkimuksessa esitetään koosteiden arvon ja niiden määrittelyn olevan arvottajasta riippuvaa, subjektiivista.
Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on määritellä arvottaja mielelliseksi toimijaksi, joka suuntaa intentionsa arvottamaansa asiaan. Tällainen toimija on ensisijaisesti intentionaalinen mieli, riippumatta sen fyysisestä kantajasta. Eli arvottaja voi olla jokin muukin olio kuin ihminen.
Tutkimuksella on tieteellistä relevanssia toimijuuden käsitteiden (toimija, subjekti, agentti) selventämisessä ja toimijuuden kytkemisessä mielellisyyteen ja intentioon. Lisäksi tutkimuksessa selvennetään toimijuuden käsitteiden suhde toimintaan osallistuvien objektien kuvailussa käytettyihin käsitteisiin (aktori, aktantti).
Tieteellistä arvoa on myös luonnon koosteiden arvonmuodostuksen kuvaamisella, jolla on myös suoraa yhteiskunnallista relevanssia. Tätä arvottavaan toimijaan kytketyn arvon teoriaa voi soveltaa ainakin harkittaessa erilaisia ennallistamistoimia tai muita alueiden luonnonsuojelustatukseen vaikuttavia toimia.

Kevään 2017 aikana valmistelen ensimmäistä artikkeliani aiheesta. Tässä työssä oleellisena osana ovat keskustelut turkulaisten luonnonsuojelijoiden kanssa. Tavoitteeni on selvittää lukijoilleni, millaisia ympäristöteorioita on olemassa ja mitä niistä käytetään todellisessa elämässä ja osana aivan jokapäiväistä kaupungin suunnitteluun vaikuttamista.

Ja koska tutkimukseni on ympäristöfilosofian alaan kuuluvaa ja tätä kirjoittaessani on jo joulukuu, on aiheellista kuunnella Juicen ja Safkan Linkolan joulu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti